Абай облысы ББ
«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК

Тізім
Виртуальная приемная комиссия для абитуриентов КГКП «КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И СЕРВИСА»:

Instagram колледжа

WhatsApp колледжа

Сайт колледжа

Контактные телефоны:

8 708 619 64 59
50-58-98

Колледждегі оқу үдерісі

Оқу үрдісін ұйымдастыру

1 Нормативтік сілтемелер

 

1.1 MCISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;

1.2 MCISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі.  Негізгі ережелер және сөздік»;

1.3 «Білім туралы» ҚР Заңы №319-ІІІ 27 шілде 2007ж. (Өзгертулер мен толықтырулар 27.06.2022 № 129-VII);

1.4 Мемлекеттік білім стандарттары;

1.5 Нормативтік және құқықтық актілер ҚР;

1.6 ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

1.7 Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.

1.8 МЖМС ТжКББ ҚР, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрінің бұйрығы 3 тамыз 2022 жыл № 348.

1.9 Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрінің бұйрығы 27 тамыз 2022 жыл № 382, " Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы "

1.10 Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы.

1.11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

1.12 "Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы".

1.13 Колледж жарғысы.

1.14 Колледжді дамыту стратегиясы.

 

2 Жалпы ережелер

 

2.1 Учебный процесс является планируемым процессом.

2.2 Оқу үдерісін ұйымдастыру колледж қызметінің барлық түрлерінің негізі болып табылады.

2.3 Оқу үдерісін ұйымдастырудың мақсаты МЖМБС талаптарына сәйкес мамандық пәндерін меңгеру және біліктілік алу үшін білім алушыларға қажетті жағдай жасау болып табылады.

2.4 Колледжде білім беру қызметі мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

2.5  Оқытушылар мен білім алушылардың жұмыс және оқу уақытын жоспарлау:: 

- Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және нақты мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады.. 

- Демалыс уақыты жылына 11 апта, оның ішінде қыста кемінде 2 апта.

- Білім алушылардың міндетті оқу сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды. 

- Аудиториялық сабақтар мен зертханалық жұмыстардың барлық түрлері үшін ұзақтығы 90 минут болатын академиялық сағат белгіленеді.

2.6 Колледжде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтайтын негізгі құжаттар: оқу процесінің кестесі, оқу жұмыс жоспары, оқу сабақтарының кестесі, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары, тиісті білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдар болып табылады.

 

3 Аралық аттестаттауды ұйымдастыру (емтихандар

 

3.1 Аралық аттестаттауды ұйымдастыру техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына ағымдағы бақылауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3.2 Барлық пәндер бойынша аралық аттестаттау қарастырылған, оның негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан.

3.3 Бақылау жұмысы мен сынақтар осы пәнді оқуға бөлінген оқу уақытында жүргізіледі.

3.4 Аралық аттестаттау оқу процесінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

3.5 Бөлім меңгерушілері топтардың кураторларымен бірлесе отырып, оқу процесінің кестесіне сәйкес студенттерді емтихандық сессияға жіберу туралы ақпаратты дайындайды (оқу ақысының болуы, курстық жұмысты сәтті қорғау және т.б.). және емтихан сессиясына жіберілмеген студенттердің тізімдерін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары мен оқытушыларға жазбаша түрде ұсынады.

3.6  Емтихандар кестесі емтихан сессиясы басталғанға дейін үш аптадан кешіктірмей жасалады, оны директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары бекітеді және емтихан сессиясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей студенттер мен оқытушылардың назарына жеткізіледі.

3.7 Курстық жұмысты қорғау нәтижесі аралық аттестацияға жіберуге әсер етеді. Қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда студент осы пән бойынша емтихан тапсыруға жіберілмейді. Студенттердің курстық жұмысты тапсыру күні мен нәтижелерін оқытушы тиісті актімен тіркейді. Белгіленген сақтау мерзімі өткеннен кейін курстық жұмыстар тиісті актіні ресімдей отырып жойылуға жатады.

3.8 Оқытушылар емтихан сессиясының кестесіне сәйкес емтихандарды қабылдайды, нәтижелерін емтихан тапсырылған күннен кейінгі күннен кешіктірмей емтихан ведомосіне енгізеді және бөлім меңгерушісіне өз қолымен тапсырады.

3.9 Бөлім меңгерушілері топтардың кураторларымен бірлесе отырып, аралық аттестация аяқталғаннан кейін үш оқу күні ішінде қорытынды мәліметтерді дайындайды.

3.10  Оқу жылының соңында кезекті сессияның қорытындысы бойынша оқу бөлімі студенттерді келесі оқу курсына көшіру туралы немесе оқу жоспарын орындамаған жағдайда оқудан шығару туралы бұйрықтың жобасын дайындайды.

 

4 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

 

4.1 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына ағымдағы бақылауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

4.2 Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қорытынды аттестаттаудың отырыстарының кестесін жасайды және қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 күннен кешіктірмей колледж директорымен бекітеді. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 20 күннен кешіктірмей кесте ақпараттық стендке ілінеді, көшірмелері:

- қорытынды аттестаттаудың комиссия мүшелерін таныстыру үшін комиссия хатшысына;

- бөлім меңгерушілеріне қорытынды аттестацияға жіберу туралы бұйрықты дайындау үшін беріледі.

Абай облысы ББ «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Қазақстан, Абай облысы, Семей қ,
к. Ж. Аймауытов, 143 «а»
e-mail: biznes_sbk@mail.ru
Приемная: 8 (7222) 50-58-98
Тел.: 8 (7222) 50-70-73, 50-71-18
Факс: 8 (7222) 50-58-98, 50-70-78

Колледждегі оқу үдерісі

Оқу үрдісін ұйымдастыру

1 Нормативтік сілтемелер

 

1.1 MCISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;

1.2 MCISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі.  Негізгі ережелер және сөздік»;

1.3 «Білім туралы» ҚР Заңы №319-ІІІ 27 шілде 2007ж. (Өзгертулер мен толықтырулар 27.06.2022 № 129-VII);

1.4 Мемлекеттік білім стандарттары;

1.5 Нормативтік және құқықтық актілер ҚР;

1.6 ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

1.7 Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.

1.8 МЖМС ТжКББ ҚР, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрінің бұйрығы 3 тамыз 2022 жыл № 348.

1.9 Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрінің бұйрығы 27 тамыз 2022 жыл № 382, " Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы "

1.10 Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы.

1.11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

1.12 "Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы".

1.13 Колледж жарғысы.

1.14 Колледжді дамыту стратегиясы.

 

2 Жалпы ережелер

 

2.1 Учебный процесс является планируемым процессом.

2.2 Оқу үдерісін ұйымдастыру колледж қызметінің барлық түрлерінің негізі болып табылады.

2.3 Оқу үдерісін ұйымдастырудың мақсаты МЖМБС талаптарына сәйкес мамандық пәндерін меңгеру және біліктілік алу үшін білім алушыларға қажетті жағдай жасау болып табылады.

2.4 Колледжде білім беру қызметі мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

2.5  Оқытушылар мен білім алушылардың жұмыс және оқу уақытын жоспарлау:: 

- Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және нақты мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады.. 

- Демалыс уақыты жылына 11 апта, оның ішінде қыста кемінде 2 апта.

- Білім алушылардың міндетті оқу сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды. 

- Аудиториялық сабақтар мен зертханалық жұмыстардың барлық түрлері үшін ұзақтығы 90 минут болатын академиялық сағат белгіленеді.

2.6 Колледжде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтайтын негізгі құжаттар: оқу процесінің кестесі, оқу жұмыс жоспары, оқу сабақтарының кестесі, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары, тиісті білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдар болып табылады.

 

3 Аралық аттестаттауды ұйымдастыру (емтихандар

 

3.1 Аралық аттестаттауды ұйымдастыру техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына ағымдағы бақылауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3.2 Барлық пәндер бойынша аралық аттестаттау қарастырылған, оның негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан.

3.3 Бақылау жұмысы мен сынақтар осы пәнді оқуға бөлінген оқу уақытында жүргізіледі.

3.4 Аралық аттестаттау оқу процесінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

3.5 Бөлім меңгерушілері топтардың кураторларымен бірлесе отырып, оқу процесінің кестесіне сәйкес студенттерді емтихандық сессияға жіберу туралы ақпаратты дайындайды (оқу ақысының болуы, курстық жұмысты сәтті қорғау және т.б.). және емтихан сессиясына жіберілмеген студенттердің тізімдерін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары мен оқытушыларға жазбаша түрде ұсынады.

3.6  Емтихандар кестесі емтихан сессиясы басталғанға дейін үш аптадан кешіктірмей жасалады, оны директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары бекітеді және емтихан сессиясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей студенттер мен оқытушылардың назарына жеткізіледі.

3.7 Курстық жұмысты қорғау нәтижесі аралық аттестацияға жіберуге әсер етеді. Қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда студент осы пән бойынша емтихан тапсыруға жіберілмейді. Студенттердің курстық жұмысты тапсыру күні мен нәтижелерін оқытушы тиісті актімен тіркейді. Белгіленген сақтау мерзімі өткеннен кейін курстық жұмыстар тиісті актіні ресімдей отырып жойылуға жатады.

3.8 Оқытушылар емтихан сессиясының кестесіне сәйкес емтихандарды қабылдайды, нәтижелерін емтихан тапсырылған күннен кейінгі күннен кешіктірмей емтихан ведомосіне енгізеді және бөлім меңгерушісіне өз қолымен тапсырады.

3.9 Бөлім меңгерушілері топтардың кураторларымен бірлесе отырып, аралық аттестация аяқталғаннан кейін үш оқу күні ішінде қорытынды мәліметтерді дайындайды.

3.10  Оқу жылының соңында кезекті сессияның қорытындысы бойынша оқу бөлімі студенттерді келесі оқу курсына көшіру туралы немесе оқу жоспарын орындамаған жағдайда оқудан шығару туралы бұйрықтың жобасын дайындайды.

 

4 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

 

4.1 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестациясына ағымдағы бақылауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

4.2 Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қорытынды аттестаттаудың отырыстарының кестесін жасайды және қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 күннен кешіктірмей колледж директорымен бекітеді. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 20 күннен кешіктірмей кесте ақпараттық стендке ілінеді, көшірмелері:

- қорытынды аттестаттаудың комиссия мүшелерін таныстыру үшін комиссия хатшысына;

- бөлім меңгерушілеріне қорытынды аттестацияға жіберу туралы бұйрықты дайындау үшін беріледі.

Миссия

Экономика саласында мемлекет пен аймақтың өндірістік әлеуетін көтере алатын, бәсекеге қаблетті, жоғары дәрежелі теориялық және практикалық дағды мен жеке тұлғалық қасиетті игерген мамандарды дайындау.

Болжау

Бизнес және сервис колледжі - Абай облысы және Қазақстан республикасының сервис, экономика және басқару саласындағы техникалық және кәсіптік білім берудің үздігі, корпоративті менеджменттің тиімді жүйесін меңгерген оқытушылар мен білімгерлердің, жұмыс берушілердің тағы басқа қызығушылық танытқан жақтардың мүддесіне сай қызмет ететін инновациялық білім беру мекемесі.

«Бизнес және сервис
колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Яндекс.Метрика